نامه اضافه غیبت جهت موجه یا غیرموجه بودن غیبت های کلاسی

نامه اضافه غیبت جهت موجه یا غیرموجه بودن غیبت های کلاسی

غیبت بیش از حد کلاسی نامه copy

جهت موجه یا غیر موجه بودن غیبت بیش از حد مجاز نامه اضافه غیبت تا آخر آذرماه با مراجعه به آموزش پر شود.

طلابی که غیبت بیش از حد مجاز دارند ، طبق تبصره 2 ماده 14 آیین نامه آموزشی جهت تشخیص موجه یا غیرموجه بودن غیبت ، نامه اضافه غیبت خود را تا پایان آذرماه به مسئول حضور غیاب تحویل دهند.     

مکان : اتاق آموزش مدرسه علمیه طیبات - 2215

مطالب مرتبط :

اشتراک گذاری:

نظرات

نظری هنوز ارسال نشده است